דמי כיס

a_dmei_kis

הבהרות בנוגע לדמי הכיס:

במהלך שנת השירות זכאי/ת המתנדב/ת לקבלת דמי כיס בכל חודש. סכום הכסף משתנה ממתנדב/ת למתנדב/ת בהתאם למאפייני השירות (תקן בית/דיור/פנימיה וכד'). דמי הכיס מועברים לחשבון המתנדב/ת בדרך כלל בכל 10 בחודש (ייתכן והסכום יופיע בחשבון הבנק רק ביום למחרת, תלוי בבנק בו מתנהל החשבון). בכל חודש, דמי הכיס המשולמים הינם בעבור החודש הקודם של השירות. (כך למשל – את דמי הכיס של חודש אוקטובר מקבלים ב-10 בנובמבר).

* הסכום הבסיסי של דמי הכיס נקבע על ידי מנהלת השירות האזרחי לאומי ונתון לשינויים במהלך השנה.

מס' דגשים:

דמי הרשמה: מתנדבים בשנה הראשונה בלבד, בחודשים נובמבר- דצמבר (דמי הכיס של חודשים אוקטובר-נובמבר) ירדו בכל חודש 40 ₪, סך הכל 80 ₪ .

פיקדון דיור לבנות בדירת שירות - במהלך חודשים  יוני-יולי-אוגוסט (דמי הכיס של חודשים מאי-יוני-יולי) ירד בכל חודש סכום של 85 ₪ , בסה"כ 255 ₪, אשר יוחזרו במהלך חודש אוקטובר במידה והדירה תישאר תקינה.

דמי הכיס האחרונים בסיום השירות ישולמו רק לאחר בדיקת עמינדב שהמתנדב/ת סיים/סיימה את חובותיו/ חובותיה ומסר/ה דוחות כנדרש.
בכל שנה מפורסם בתקנון עמינדב הסכום הכספי המותר בשימוש בחשמל. דירה שתחרוג מהסכומים שנקבעו, יקוזז הסכום החורג מדמי הכיס.

איבוד / גניבת כרטיס מתנדב/ת: מתנדב/ת המאבד/ת את הכרטיס או שהכרטיס נגנב צריך/ צריכה לשלם 50 ₪ על מנת לחדשו.

חוסר בטפסי קליטה: מתנדב/ת אשר יחסר לו/ לה טופס אישור רפואי - לא יקבל/ תקבל דמי כיס עד שימסור/ תמסור למשרדנו בירושלים את הטופס החסר.
מתנדב/ת אשר לא שולח/ת תמונה לצורך הנפקת כרטיס מתנדב/ת, לא יוחזרו לו/ לה הוצאות הנסיעות.

דוחות נוכחות: יש למלא בכל חודש דוח נוכחות ממוחשב. מתנדב/ת שלא ימלא/תמלא את דו"ח הנוכחות הממוחשב לא זכאי/ת לתשלומים בגין חודש זה, דמי הכיס והנסיעות יעוכבו לאלתר עד להגשת הדוח.